Потребител

Потребителска информация

Напълно безопасно е да купувате продукти от компании, членуващи в БАДП: члнството в БАДП e гаранция за законната и надеждна дейност на търговеца.

За да повишат доверието на потребителите, членовете на АДП спазват следните изисквания:

Идентифициране и представяне

Още от първия контакт с потребителя дистрибуторите следва да представят себе си и компанията си, както и целта на продуктовата демонстрация. При групови продажби, дистрибуторите следва ясно да заявят целта на събирането на домакина и на участниците. Преди извършване на продажбата дистрибуторите следва да предоставят разяснения за и/или демонстрация на продукта.

Зачитане на личното пространство

Лична, телефонна или електронна комуникация следва да се осъществява по приемлив начин и в приемливо време, за да се избегне нарушаване на личното пространство. Дистрибуторът следва да прекрати демонстрацията или презентацията при искане от страна на клиента.
Компаниите и дистрибуторите ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират защита на личните данни, предоставени от фактически или потенциални клиенти.

потребители

Изисквания към информацията

Информацията, предоставяна на потребителите, следва да бъде представяна по ясен и разбираем начин и с оглед на добрите практики в търговията.
Компаниите и дистрибуторите не бива да се позовават на препоръки и реклама, които не са оторизирани, верни, остарели са или вече са неприложими, несвързани с тяхната оферта или използвани по начин, който може да подведе потребителя.

Гаранция и следпродажбено обслужване

Условията по гаранцията, информацията за следпродажбено обслужване, името и адресът на обслужващия гаранцията, времетраенето на гаранцията и възможностите при задействане на гаранцията следва да са ясно обозначени във формуляра за поръчка или други придружаващи материали или да се предоставят с продукта. Това е задължение на всяка членуваща компания.

потребители

Обслужване на жалби

В случай, че имат оплакване срещу член на АДП България и спорът не може да се уреди директно с търговеца, потребителите могат да се обръщат към Асоциацията. Процедурата по обработка на жалбата е безплатна и не изключва други потребителски механизми за обезщетяване.

Моля, посочете следното в жалбата:

Информация за контакт с администриращите Кодекса на БАДП

e-mail: bdsa@bdsa-bg.com